Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPTQG môn tiếng Anh năm 2021 có lời giải chi tiết

thuvientoan.net xin giới thiệu đến bạn đọc Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPTQG môn tiếng Anh năm 2021 có lời giải chi tiết.

Tài liệu này là các đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2021 của các trường top đầu trên cả nước như THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa, THPT chuyên Đại học Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội,... 

Mỗi đề thi gồm 50 câu trắc với thời gian làm bài 60 bám sát cấu trúc và nội đề thi chính thức tốt nghiệp THPTQG môn tiếng Anh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi câu hỏi trong đề thi đều được phân tích và giải chi tiết. Bên cạnh đó các bài đọc hiểu đều được dịch sang tiếng Việt kèm theo bảng ghi chú các từ vựng quan trọng cần thuộc. 

Trích dẫn đề thi:

MỤC TIÊU
- Củng cố kiến thức về Ngữ âm (phát âm & trọng âm từ), các chủ điểm ngữ pháp cơ bản: Các thì trong tiếng Anh, Câu so sánh, Câu điều kiện, Câu tường thuật, Câu bị động, Các loại mệnh đề, Từ loại, Câu tường thuật, Câu hỏi đuôi, Đảo ngữ, Sự hòa hợp chủ ngữ & động từ, Phối hợp thì,... và kiến thức từ vựng cấp THPT.
- Hoàn thiện và nâng cao kỹ năng xử lý các dạng bài tập tiếng Anh: Ngữ âm, Tìm lỗi sai, Ngữ pháp & từ vựng, Đọc điền từ, Đọc hiểu, Tìm câu đồng nghĩa, Từ đồng nghĩa/Trái nghĩa,...
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.
Question 1: In many western cultures, the White Lily is a flower that is representative of purity and sweetness.
A. marvelous B. advantageous C. symbolic D. universal
Question 2: I can't figure out Daisy's attitude toward the trip - she is blowing hot and cold about it. First
she's all excited, but then she seems reluctant to go.
A. keeps going B. keeps changing her mood
C. keeps making you confused D. keeps talking about trivial things
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
Question 3: It is a good idea to drink as much fruit juice as possible in order to get enough vitamins for our bodies.
A. We should drink as much fruit juice as possible in order to get enough vitamins for our bodies.
B. We can drink as much fruit juice as possible in order to go enough vitamins for our bodies.
C. We ought not to drink as much fruit juice as possible in order to get enough vitamins for our bodies.
D. We must drink as much fruit juice as possible in order to get enough vitamins for our bodies.
Question 4: I didn't have a chance to visit my hometown until recently.
A. Only recently did I have a chance to visit my hometown.
B. A chance to visit my hometown came up by sudden until recently.
C. Recently my dream of visiting my hometown would come true.
D. Only recently I had a chance to visit my hometown.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
People all around the world are more and more associated with social networking, (5) _____ is a useful tool for those in the digital era. Social networking aims at promoting and aiding communication. (6) _____, this type of technology may be doing more (7) _____ than good. It is not only changing how we communicate, but how we associate with each other in everyday life. Sarah Zay, of USA Today, expressed that “With the growth of websites such as Facebook, social networking may be (8) _____ of replacing traditional personal interactions for the future generation”. Traditional interactions will continue to be at ư risk if we don’t (9) _____ the impacts of our social media. Social networking affects our lives in many ways, including our communication, self-expression, bullying, isolations, companionships, and even our very own sense of humanity.
Question 5: A. which            B. it                       C. that                D. this
Question 6: A. Moreover      B. Otherwise         C. However       D. As a result2
Question 7: A. benefits         B. harm                 C. drawbacks     D. disadvantages
Question 8: A. at danger       B. at risk               C. on edge          D. on the verge
Question 9: A. admit             B. realize              C. recognize       D. find

TÀI LIỆU

THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 107   |   Total: 5411052
Hotline tư vấn miễn phí:

Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPTQG môn tiếng Anh năm 2021 có lời giải chi tiết

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all