Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2021 - THPT Quế Võ - Bắc Ninh - Lần 1

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2021 - THPT Quế Võ - Bắc Ninh - Lần 1.

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (VDC): Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 9%. Biết không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu cho F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có 4 kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 20%.
II. Trong quá trình phát sinh giao tử của cơ thể F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
III. Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/3.
IV. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là 8/33.
A. 4               B. 1              C. 3                D. 2
Câu 2 (VDC): Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Xét 4 cặp gen Aa, Bb, Dd và EE nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thể, trong đó alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định nhiều cành trội hoàn toàn so với alen b quy định ít cành, alen D quy định quả to trội hoàn toàn so với d quy định quả nhỏ, E quy định là màu xanh. Do đột biến, bên cạnh thể lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n thì trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Biết khi trong kiểu gen có 1 alen trội đều cho kiểu hình giống với kiểu gen có nhiều alen trội. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở các cơ thể lưỡng bội có tối đa 27 kiểu gen.
II. Có 24 kiểu gen quy định kiểu hình cây thân thấp, nhiều cành, quả to, lá xanh.
III. Loại kiểu hình có 4 tính trạng trội do 52 kiểu gen quy định.
IV. Có tối đa 162 kiểu gen về cả 4 tính trạng trên.
A. 1                B. 2                 C. 3                   D. 4
Câu 3 (TH): Khi nói về hoạt động của operon Lac, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nếu đột biến điểm làm cho chuỗi pôlipeptit do gen A quy định dài hơn bình thường thì các gen Z, Y có thể sẽ mất khả năng phiên mã.
B. Một đột biến xảy ra ở vùng P của gen điều hòa có thể làm cho các gen Z, Y, A mất khả năng phiên mã
C. Nếu đột biến làm cho gen Y không được phiên mã thì các gen Z và A cũng không được phiên mã.
D. Một đột biến điểm xảy ra ở vùng P của operon có thể làm gen điều hòa tăng cường phiên mã.
Câu 4 (NB): Loại biến dị nào sau đây có thể sẽ làm cho sản phẩm của gen bị thay đổi về cấu trúc?
A. Biến dị thường biến                    B. Đột biến gen

C. Đột biến lệch bội                         D. Đột biến đa bội.
Câu 5 (TH): Khi nói về chu trình Canvin của quang hợp, phát biểu nào sau đây sai?
A. Giai đoạn khử đã chuyển hóa chất A1PG thành APG.
B. Không có NADPH thì không xảy ra giai đoạn khử
C. Không có ánh sáng thì vẫn chuyển hóa Ril,5DiP thành APG.
D. Giai đoạn tái tạo chất nhận đã chuyển hóa A1PG thành Ri1,5diP.
Câu 6 (TH): Khi nói về di truyền ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quá trình tái bản ADN chủ yếu xảy ra trong nhân.
B. ADN luôn có các prôtêin histon liên kết để bảo vệ.
C. Nếu ADN trong nhân bị đột biến sẽ luôn di truyền cho đời con.
D. Tất cả các tế bào đều có ADN ti thể và lục lạp.
Câu 7 (NB): Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen?
A. AABB                 B. aaBB.                   C. AaBb.                D. Aabb
Câu 8 (TH): Khi nói về hoạt động của hệ mạch trong hệ tuần hoàn của người, phát biểu nào sau đây sai?
A. Máu di chuyển càng xa tim thì áp lực của máu lên thành mạch càng giảm
B. Nếu giảm thể tích máu thì sẽ làm giảm huyết áp
C. Máu di chuyển càng xa tim thì tốc độ lưu thông của máu càng chậm.
D. Vận tốc máu phụ thuộc chủ yếu vào tổng thiết diện của mạch máu
Câu 9 (VD): Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A mang thông tin quy định trình tự của 5 axit amin có: 3'AXG GXA AXG TAA GGG5', Các côđon mã hóa axit amin: 5'UGX3', 5'UGU3' quy định Cys; 5'XGU3', 5'XGX3'; 5'XGA3'; 5'XGG3' quy định Arg; 5'GGG3', 5'GGA3', 5'GGX3', 5'GGU3' quy định Gly; 5'AUU3', 5'AUX3', 5'AUA3' quy định Ile; 5'XXX3', 5'XXU3', 'XXA3, 5'XXG3' quy định Pro; 5'UXX3' quy định Ser, Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 12 bằng cặp G-X thì đó là đột biến trung tính.
II. Đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 6 bằng bất kì một cặp nuclêôtit nào cũng đều được gọi là đột biến trung tính.
III. Đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 6 của đoạn ADN nói trên bằng cặp G-X thì sẽ là đột biến trung tính.
IV. Đột biến thay thế cặp G-X ở vị trí thứ 13 bằng cặp X-G thì sẽ làm cho chuỗi pôlipeptit bị thay đổi 1 axit amin.

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 131   |   Total: 5411283
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2021 - THPT Quế Võ - Bắc Ninh - Lần 1

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all