Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1.

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 11 (VDC): Nhận xét nào sau đây là không đúng về phong trào cách mạng 1930 – 1931 của nhân dân Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc tế cộng sản công nhận là phân bố độc lập.
B. Diễn ra dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản trên quy mô cả nước.
C. Đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng.
D. Được Quốc tế Cộng sản đánh giá cao trong phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.
Câu 12 (VD): Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng đều xác định
A. nhiệm vụ chiến lược là đánh đế quốc và phong kiến.
B. Đảng Cộng sản Đông Dương giữ vai trò lãnh đạo.
C. nhiệm vụ của cách mạng là xóa bỏ ách thống trị của đế quốc.
D. lực lượng của cách mạng bao gồm toàn thể dân tộc.
Câu 13 (NB): Giai cấp mới nào sau đây ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam?
A. Nông dân.                B. Tư sản dân tộc.                 C. Địa chủ.                    D. Công nhân.
Câu 14 (VD): Ngày 9/7/1925, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà yêu nước Triều Tiên, Inđônêxia...lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông đã chứng tỏ Người
A. tiếp tục tạo dựng mối quan hệ với cách mạng thế giới.
B. trực tiếp truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.
C. trực tiếp tạo ra sự phân hóa của các tổ chức tiền cộng sản.
D. bắt đầu xây dựng lí luận giải phóng dân tộc.
Câu 15 (VDC): Nhận xét nào sau đây là không đúng về trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta?

A. Quan hệ quốc tế bị chi phối bởi các cường quốc.
B. Là hệ quả của những cuộc chiến tranh thế giới.
C. Ra đời gắn liền với những hội nghị quốc tế.
D. Các cường quốc chi phối có cùng chế độ chính trị.

Câu 17 (VD): Ý nào sau đây là điểm khác nhau giữa Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương đầu năm 1930?
A. Sử dụng phương pháp cách mạng bạo lực.
B. Thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
C. Giải quyết đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.
D. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2023 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 49   |   Total: 9035656
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2021 - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all