Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa Sở GD&ĐT Lào Cao năm 2022 lần 1 có đáp án

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa Sở GD&ĐT Lào Cao năm 2022 lần 1 có đáp án.

Ngày 28/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức kì thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 lần 1. Trong bài viết này, thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa năm 2022. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút theo cấu trúc đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi đánh giá toàn diện kiến thức môn Hóa học ở bậc THPT của các thi sinh dự thi. Tương tự như đề thi tốt nghiệp THPTQG môn Hóa các năm trước, các câu hỏi trong đề thi đánh giá năng lực cũng được chinh thành 4 mức độ thông hiểu, nhận biết, vận dụng, vận dụng xoay quanh các chủ đề Este - Lipit - Xà phòng, Cacbohidrat, Amin - Amino axit - Peptit - Protein,..

Nhìn chung đề thi bám sát cấu trúc và nội dung các năm trước, các câu hỏi tập trung chủ yếu vào kiến thức môn Hóa học lớp 12 kèm theo một số câu hỏi kiến thức Hóa học lớp 10, 11. Trong đó lý thuyết chiếm hơn 70% tổng số câu hỏi, bên cạnh đó là nhiều bài toán vận dụng, vận dụng cao khá hay và mới lạ giúp phân loại học sinh khá tốt.

Bên cạnh giới thiệu đến bạn đọc tài liệu, thuvientoan.net còn biên soạn đáp án chi tiết giúp các bạn có thể so sánh kết quả làm bài và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tự học.

Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ học tập được những điều bổ ích để chuản bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 sắp tới. Chúc các bạn học tốt! 

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai năm 2022 lần 1

Câu 41: Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?

      A. Khí butan (gas).           B. Than đá.                       C. Khí hiđro.       D. Xăng, dầu.

Câu 42: Phát biểu nào sau đây sai?

      A. Dung dịch etylamin làm quỳ tím hóa xanh.          B. Nước ép quả nho chín có phản ứng màu biure.

      C. Glyxin là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.      D. Hiđro hóa hoàn toàn fructozơ thì thu được sobitol.

Câu 43: Cho Fe lần lượt tác dụng với lượng dư các dung dịch: CuSO4, H2SO4 loãng, AgNO3, H2SO4 đặc nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp sinh ra muối sắt (III) là

      A. 2.                                  B. 1.                                  C. 3.       D. 4.

Câu 44: Số nguyên tử cacbon trong phân tử triolein là

      A. 48.                                B. 51.                                C. 57.       D. 54.

Câu 45: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

      A. Fe.                                B. Al.                                C. Cu.       D. Mg.                              

Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đơn, mạch hở) thu được CO2, H2O và V lít khí N2 (đktc). Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, số mol HCl đã phản ứng là 0,4 mol. Giá trị của V là?

      A. 2,24 lít.                         B. 4,48 lít.                         C. 8,96 lít.       D. 3,36 lít.

Câu 47: Nhôm không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

      A. NaOH.                          B. H2SO4 đặc, nguội.        C. HNO3 loãng.       D. CuSO4.

Câu 48: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế từ monome nào sau đây?

      A. CH2=C(CH3)COOCH3.                                          B. CH2=CHCOOC2H5.

      C. C6H5CH=CH2.                                                       D. CH2=CH-Cl.

Câu 49: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

      A. Mg.                               B. Na.                                C. Fe.       D. Al.

Câu 50: Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong X là

      A. 4,6 gam.                       B. 4,05 gam.                      C. 1,9 gam.       D. 5,4 gam.

Câu 51: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch nước brom?

      A. Isopren.                        B. Axetilen.                       C. Metan.       D. Etilen.

Câu 52: Etyl propionat là este có mùi dứa. Công thức của etyl propionat là

      A. CH3COOCH3.              B. HCOOC2H5.                 C. C2H5COOCH3.                        D. C2H5COOC2H5.

Câu 53: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeSO4?

      A. Mg.                               B. Cu.                                C. Al.       D. Zn.

Câu 54: Dung dịch nào sau đây phản ứng với Al(OH)3?      

      A. NaNO3.                        B. NH3.                             C. NaHSO4.       D. NaCl. 

Câu 55: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với chất nào sau đây tạo ra khí không màu bị hóa nâu trong không khí?

      A. Fe2O3.                           B. Fe(OH)3.                       C. Fe(NO3)3.       D. FeO.

Câu 56: Chất nào sau đây dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi, xi măng, thuỷ tinh?

      A. FeCO3.                         B. CaCO3.                         C. MgCO3.       D. CaSO4.

Câu 57: Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

      A. HCl.                              B. Ca(OH)2.                      C. NaCl.       D. NaOH.

Câu 58: Trong các kim loại sau, kim loại dễ bị oxi hóa nhất là

      A. Ag.                               B. Fe.                                C. Ca.       D. K.

Câu 59: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

      A. Glicogen.                      B. Tinh bột.                       C. Xenlulozơ.       D. Saccarozơ.

Câu 60: Cho các kim loại sau: Au, Al, Cu, Fe. Kim loại có tính dẻo cao nhất là

      A. Al.                                B. Cu.                                C. Au.       D. Fe.

Câu 61: Anilin (C6H5NH2) tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch?

      A. H2SO4.                          B. KOH.                            C. Na2SO4.       D. KCl.

Câu 62: Sắt phản ứng với dung dịch nào sau đây?

      A. MgSO4.                        B. AlCl3.                           C. KCl.       D. H2SO4 loãng nguội.

Câu 63: Cho luồng khí CO (dư) qua ống sứ chứa hỗn hợp Fe3O4, Al2O3, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn gồm

      A. Fe, Al và Mg.               B. Fe, Al2O3 và MgO.       C. Fe, Al và MgO.                                       D. Fe3O4, Al và MgO.

Câu 64: Để hòa tan hoàn toàn m gam Al2O3 cần dùng tối thiểu 80 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là

      A. 3,06.                             B. 2,04.                             C. 4,08.       D. 1,02.

Câu 65: Đun nóng vinyl axetat trong dung dịch H2SO4 loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì sản phẩm thu được là

      A. CH3COOH, CH3CHO.                                           B. HCOOH, CH3CHO.

      C. HCOOH, CH2=CH-CH2OH.                                 D. CH3COOH, CH2=CHOH.

Câu 66: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 69 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

      A. 40%.                             B. 45%.                             C. 54%.       D. 60%.

Câu 67: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

      A. Etylamin.                      B. Metylamin.                   C. Trimetylamin.       D. Anilin.

Câu 68: Trong các polime sau: poli(metyl metacrylat); poli(vinyl clorua) polifetylen terephtalat); tơ nilon-6,6; tơ nitron. Số lượng polime là sản phẩm của phản ứng trùng hợp là

      A. 5.                                  B. 4.                                  C. 2.       D. 3.

Câu 69: Cho các phát biểu sau:

      (a) Etyl axetat là chất lỏng, tan nhiều trong nước.

      (b) Hợp chất H2NCH2CONHCH2CH2COOH là đipeptit.

      (c) Có thể sử dụng dung dịch HCl để rửa các ống nghiệm sau khi thí nghiệm với anilin.

      (d) Tinh bột, tripanmitin và lòng trắng trứng đều bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng.

      (e) Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo có nguồn gốc từ xenlulozơ.

Số phát biểu đúng là

      A. 5.                                  B. 2.                                  C. 4.       D. 3.

Câu 70: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Fe2O3. Trộn 2,7 gam bột Al vào 31 gam X rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm, thu được hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 dư, thu được 9,408 lít khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch Z chứa m gam muối. Giá trị của m là

      A. 89,813.                         B. 117,979.                       C. 121,546.       D. 96,679.

Câu 71: Tiến hành điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và NaCl bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đội I = 5A, sau một thời gian thấy khối lượng catot tăng 11,52 gam; đồng thời thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 12,875. Nếu thời gian điện phân là 8685 giây, tổng thể tích khí thoát ra ở 2 cực là 3,472 lít (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và còn lại 0,8m gam hỗn hợp rắn. Giá trị m là:

      A. 23,90 gam.                   B. 18,24 gam.                    C. 19,12 gam.       D. 20,16 gam.

Câu 72: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

      (a) X + 2NaOH →Y+Z+T

      (b) X + 2H2 → E

      (c) E + 2NaOH → 2Y+T

      (d) Y + HCl → NaCl + F

Cho các phát biểu sau:

      (a) Chất X là este hai chức.

      (b) Dung dịch chất nhòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

      (c) Chất Z làm mất màu nước brom.                         

      (d) Chất F là axit propionic.

      (e) Chất X tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3.

Số phát biểu đúng là

      A. 5.                                  B. 4.                                  C. 3.       D. 2.

Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn 5,98 gam hỗn hợp E gồm hai este no mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < 174) cần dùng 6,16 lít O2 thu được 5,6 lít CO2. Mặt khác cho 5,98 gam E tác dụng hết với 200 ml dung dịch NaOH 0,55M rồi chưng cất dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T thu được Na2CO3, CO2 và 0,27 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

      A. 25%.                             B. 26%.                             C. 27%.       D. 28%.

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 144   |   Total: 5411670
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa Sở GD&ĐT Lào Cao năm 2022 lần 1 có đáp án

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all